^^


Thứ hai này ta sẽ post truyện lại như bình thường. Tuần qua ta khóa cửa nhà để dọn dẹp kho. Cơ mà kho convert do ta tải về chất cao như núi mặc dù đã dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp ta cũng chỉ mới dọn được những bộ ta đang edit. Nói chung các truyện ta edit đều tạm ổn, kết thúc của các truyện đều không đi ngược lại với thể loại mà ta thích. Kết thúc các truyện đều HE