Thượng Thượng Thiêm – Chương 23


Chương 23

Edit: Cô Nương Lẳng

Nguồn edit: http://conuonglang11.wordpress.com/2011/06/23/ttk-ch%C6%B0%C6%A1ng-23/#more-277

Thời gian dường như chảy ngược, ta mở mắt tự nhiên lại thấy đang ở vào cái ngày đã xa, rất xa.

Trời quang mây cao, không trăng không gió ta lẻn đến thư phòng cha trộm bạc.

Ta kéo chiếc thùng to dưới giá sách ra, mở từng chiếc hòm, từng chiếc hòm một, cuối cùng tìm được chiếc hộp khóa kĩ lại không tìm được vàng bạc châu báu, chỉ có một mảnh hồng diệp khô héo.

Tiếp tục đọc