Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 42


Chương 42: Người vấn tóc

Edit:  dark Angel

Beta:

Sau khi hai người trở lại Ung Vương phủ, Thư Di vốn tưởng hắn sẽ đi an ủi Niên thị, không ngờ nàng cũng đã đánh giá cao vị trí của Niên thị trong lòng Dận Chân, bởi vì nam nhân nào đó như hình với bóng đi tới Di Tâm Các với nàng!

Tiếp tục đọc