Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.3


 Chương 2.3

Editor: darkAngel

“Cung Anh? Là nói ta sao? Nhưng Diễm chủ tử không phải họ Lý sao, sao có thể sửa thành họ Cung?”

“Đó là họ của mẹ ta, nhớ rõ, từ nay về sau, ta gọi là Cung Diễm, ngươi là Cung Anh, không còn người tên Lý Diễm, biết không?” Nếu không phải chữ Diễm là mẹ chọn cho hắn, hắn cũng sẽ từ bỏ.

Tiếp tục đọc