Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 38


Chương 38: Cầu hôn

Edit: ss gau5555

Beta: 

Chạng vạng gió lạnh thổi lất phất nghỉ ngơi trên hoa cỏ, xuyên qua lương đình trong viên vui đùa ầm ĩ. Sắc trời đã tối, nhưng trong ngoài lương đình lại đèn đuốc sáng trưng, Phượng tiêu cùng Phượng địch hai người lấy thái độ của hộ vệ dựng ở một chỗ bên trong đình, hai mắt không rời khỏi đám người Phượng Hiên ngồi trên mặt ghế đá kia

Tiếp tục đọc