Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 51


Chương 51: Hoằng Huy mắc bệnh

Edit:  dark Angel

Beta: 

Vừa xuống xe ngựa, Dận Chân liền phái Đại tổng quản tự mình đi đến phủ Thập Tam báo bình an! Đợi Dận Chân phân phó xong, Cao Phúc cũng không vội rời đi, ngược lại cúi người trả lời: “Vương gia, ngài đi xem tiểu A Ca trước đi, sau khi trở về từ trong cung, tiểu A Ca liền bắt đầu phát sốt, bây giờ phúc tấn đã mời thái y đến xem rồi!”

Tiếp tục đọc