Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 73


Chương 73: Đức phi không đơn giản

Edit:  dark Angel

Hôm sau, Khang Hi truyền triệu Dận Chân, Dận Tường, Kỳ Mộc Cách, Hi Vận, Thư Di.

Dưỡng Tâm Điện

“Nghe nói, sau này các ngươi muốn tỷ thí?” Khang Hi vừa lật tấu chương xem, vừa thờ ơ hỏi.

Tiếp tục đọc