Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 104


Chương 104: Trong thọ yến

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Buổi tiệc tiến hành bình thường, Phượng Hiên cũng không trả lời vấn đề của Bích Nhân Hoành, Bích Nhân Hoành tất nhiên không biết hắn tính toán như thế nào. Trên cơ bản không có người nào chú ý tới chuyện này, trừ bỏ Phượng Trọng Nam, ông ta và Bích Nhân Hoành ngồi cách một người là Lam Chí Huyên.

Tiếp tục đọc